Code thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo facebook doanh nghiệp

0

Việc thêm thẻ trực tiếp vào tài khoản quảng cáo có nhiều rủi ro dẫn đến khóa tài khoản hoặc hold / need đối với thẻ ngân hàng của bạn. Sử dụng code thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo facebook là một trong những cách để giảm thiểu rủi ro đấy.

Để thực hiện các bạn làm theo các bước sau

Bước 1: Truy cập vào cài đặt tài khoản quảng cáo, bạn có thể truy cập nhanh bằng cách vào qua link sau

https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=[id_tkqc] <-- thay id tkqc của bạn vào đây.

Bước 2: Bấm chuột phải vào màn hình chọn Kiểm tra hoặc ấn F12. Sau đó chọn Console như hình.

Bước 3: Copy toàn bộ code sau và dán vào tab Console như hình:

let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,
	
account_holder_name = "Nguyễn Danh Việt Anh"
credit_card_number = "5438962420571574"
csc = "247"
expiry_month = "03"
expiry_year = "2025"
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)
 
fetch("https://business.secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {
  headers: {
    "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
		"x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"
  },
  referrer: "https://www.business.facebook.com/",
  body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
  method: "POST",
  mode: "cors",
  credentials: "include"
}).then(response => response.json()).then(data => {
  console.log("Done");
  console.log(data);
})

Lưu ý: Thay các trường thông tin thẻ trong file code : credit_card_number; csc; expiry_month; expiry_year sao cho đúng với thẻ của bạn.

Bước 4: Sau khi đã đổi thông tin trùng khớp với thẻ của bạn. Nhấn Enter để hoàn thành.

Đợi một chút và tận hưởng thành quả.

Chúc các bạn thành công!

Code thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo facebook cá nhân

0

Việc thêm thẻ trực tiếp vào tài khoản quảng cáo có nhiều rủi ro dẫn đến khóa tài khoản hoặc hold / need đối với thẻ ngân hàng của bạn. Sử dụng code thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo facebook là một trong những cách để giảm thiểu rủi ro đấy.

Để thực hiện các bạn làm theo các bước sau

Bước 1: Truy cập vào cài đặt tài khoản quảng cáo, bạn có thể truy cập nhanh bằng cách vào qua link sau

https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=[id_tkqc] <-- thay id tkqc của bạn vào đây.

Bước 2: Bấm chuột phải vào màn hình chọn Kiểm tra hoặc ấn F12. Sau đó chọn Console như hình.

Bước 3: Copy toàn bộ code sau và dán vào tab Console như hình:

let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,
	
account_holder_name = "Nguyễn Danh Việt Anh"
credit_card_number = "5543502883253187"
csc = "353"
expiry_month = "07"
expiry_year = "2024"
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)
 
fetch("https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {
  headers: {
    "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
		"x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"
  },
  referrer: "https://www.facebook.com/",
  body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
  method: "POST",
  mode: "cors",
  credentials: "include"
}).then(response => response.json()).then(data => {
  console.log("Done");
  console.log(data);
})

Lưu ý: Thay các trường thông tin thẻ trong file code : credit_card_number; csc; expiry_month; expiry_year sao cho đúng với thẻ của bạn.

Bước 4: Sau khi đã đổi thông tin trùng khớp với thẻ của bạn. Nhấn Enter để hoàn thành.

Đợi một chút và tận hưởng thành quả.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết mới

Code thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo facebook doanh nghiệp

0
Việc thêm thẻ trực tiếp vào tài khoản quảng cáo có nhiều rủi ro dẫn đến khóa tài khoản hoặc hold / need đối...